VÅR LÖSNING FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE

ImagineCare gör det möjligt för dig som arbetsgivare att arbeta strategiskt och förebyggande med arbetsrelaterad ohälsa och då främst stress. Medarbetaren kan kontinuerligt automatiskt rapportera hälsovärden, både manuellt och via sensorteknik, samt svarar på frågor om symtom och mående. Det ger dig som arbetsgivare möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av utmattning.

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är idag vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Utmattningssyndrom leder ofta till långvariga sjukskrivningar och är en stor kostnad för såväl den enskilda individen, arbetsgivaren som samhället i stort.

I efterdyningarna av pandemin kommer arbetsrelaterad ohälsa och stress bli en av de viktigaste arbetsgivarfrågorna. Det finns bland annat en stor grupp arbetstagare som jobbat hemma under längre period och kanske kommer att göra det i någon form även fortsättningsvis. Detta kommer att ställa nya krav på arbetsmiljön. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Ledarskap behöver ske på distans, vilket gör det svårare för chefen att se hur alla mår.

Vet du hur dina medarbetare mår?

Hur upptäcker vi stress?

En person som är på väg in i en långtidssjukskrivning har ofta en period av sjuknärvaro innan hen blir sjuk. Den upprepade korta sjukfrånvaron är en varningssignal för utmattning*. Två tredjedelar av alla längre sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro.

Genom att kontinuerligt få svara på frågor om utmattning samt följa upp detta så kan man tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av utmattning och därmed i förlängningen sjukskrivning. Medarbetarna får hjälp av kunnig personal inom utmattning för att minska risken att bli sjukskriven och därmed förlorad inkomst.

Lösningen kan användas av alla typer av företag vid flera olika situationer

  • Screening av alla anställda
  • Vid arbetstoppar
  • När det sker stora förändringar i teamet och/eller när medarbetarundersökningar visar på oro i gruppen
  • Som en del av rehabprocessen när en medarbetare berättat om utmattningskänslor eller vid återkomst efter sjukskrivning.

Hur fungerar ImagineCare företagshälsa

En användarvänlig app

Grundprincipen är att medarbetaren får tillgång till ImagineCares app för att kunna ange status om välmående. Detta ger användaren insikt i och ökad kontroll över sitt mående och hälsa. Medarbetaren kommer kontinuerligt få svara på ett frågeformulär som kallas KEDS-formulär (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) där man skattar: Koncentrationsförmåga, Minne, Kroppslig uttröttbarhet, Uthållighet, Återhämtning, Sömn, Överkänslighet för sinnesintryck, Upplevelsen av krav, Irritation och ilska.

Organisationsanpassade frågeformulär

Som ett tillägg i ImagineCares standardutbud finns även möjligheten för er som företag att skapa egna frågeformulär som är direkt anpassade efter er organisations behov.

Uppföljningsteamet

Vårt uppföljningsteam består av sjuksköterskor och ger medarbetaren ett kontinuerligt stöd under hela användandeperioden.

Flexibla anpassade rapporter på organisations- och individnivå

Arbetsgivaren får tillgång till data och statistik över organisationens välmående för att utvärdera och analysera.

För medarbetaren är det viktigt med integritet och dataskydd. ImagineCare garanterar att uppgifter som lämnas hos oss är helt säkra och givetvis följer vi kraven för dataskydd och integritet.

Tilläggsfunktioner

Utöver möjligheterna att skapa egna formulär finns det även möjlighet att lägga till och följa upp:

  • Blodtryck med uppkopplad blodtrycksmätare
  • Fysisk aktivitet
  • Steg och sömn
  • Levnadsvanor

* Källa: SKL: Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning (uppdragpsykiskhalsa.se)

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vårt erbjudande ger arbetsgivare en möjlighet att arbeta proaktivt tillsammans med sina medarbetare för att förebygga ett av vår tids stora samhällsproblem – utmattning och stressrelaterad ohälsa. Tillsammans kan vi erbjuda något som kan göra stor skillnad.