VÅR LÖSNING FÖR DIG SOM VÅRDGIVARE

ImagineCares lösning bygger på principerna för Nära Vård konceptet, att vård ges på lika villkor och att den med störst behov ska få vård först. ImagineCare möjliggör ett personcentrerat arbetssätt som utgår från patientens behov och förutsättningar. Det gör det möjligt för dig som vårdgivare att se, prioritera, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje individuell patient. ImagineCare är en teknisk plattform med inbyggt beslutsstöd som kan användas som bas för monitorering av de flesta patientgrupper inom hälso- och sjukvården.

Vårdens gränssnitt mot patienten

Gränssnittet för dig som vårdgivare hjälper till att standardisera och underlätta egenvården och kommunikationen med patienter som har långvariga hälsoutmaningar. En enkel, användarvänlig och pedagogisk design underlättar monitoreringen och ger en överblick över patientdatan för en större patientgrupp. Ett beslutsstöd finns även inbyggt i systemet.  

Den individuella vårdplanen upprättas i den kliniska webbapplikationen i samband med att patienten ansluts till tjänsten. Vårdplanen kan därefter redigeras vid behov i webbapplikationen antingen manuellt av dig som vårdgivare eller genom att den uppdateras automatiskt av analysprocesserna. Vårdplanen synliggör vilka hälsoflöden patienten är ansluten till och visar aktuella hälsodata inklusive vitalparametrar samt med vilket mätintervall som uppföljningen ska ske. Vårdplanen delas med patienten i en app.

Du som vårdgivare notifieras automatiskt i de fall rapporterade hälsovärden indikerar att egenvården eller engagemanget inte fungerar. Vårdgivaren kan då ge individanpassad egenvårdsstöd till patienten via chatt, telefon eller video. Notifieringarna delas in i olika prioritetsgrad som gör att vårdgivaren snabbt uppmärksammas på patienter med allvarligare problem.

Patientens gränssnitt – appen

Patientappen är enkel och intuitiv även för de mest digitalt oerfarna användarna. Den används i kombination med relevant mätutrustning som automatiskt överför mätresultaten via Bluetooth till patientens surfplatta eller smartphone. Mätresultaten är omedelbart synliga för patienten i appen där hen också kan svara på formulär och skattningsskalor, vars innehåll bearbetas i analysprocessernas logik. Resultaten överförs samtidigt till ImagineCares kliniska översikt så att du som vårdgivare kan följa upp de värden som kommer in och ge individuell uppföljning.

Med ImagineCare har patienten ett kommunikationsverktyg som ger ett säkert (krypterat) meddelandeutbyte, så att patienten kan kommunicera med vårdpersonal när det passar. Eftersom lösningen är mobil och platsoberoende, ger den patienten en stor grad av oberoende och flexibilitet.

Våra hälsoflöden

Hjärtat i den tekniska plattformen är evidensbaserade analysprocesser. De evidensbaserade analysprocesserna är utvecklade för att i högre grad involvera och öka patientens delaktighet i vården. I den kliniska översikten visas de patienter som av en eller annan anledning har avvikande mätvärden eller svarsresultat.

Samtliga av våra hälsoflöden går att individanpassa utifrån patientens enskilda behov. 

I nuläget kan vi monitorera följande:

 • Astma
 • Diabetes 
 • Fysisk hälsa
 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni
 • KOL
 • Levnadsvanor
 • Luftvägsinfektion
 • Psykisk hälsa
 • Utmattningssyndrom

Till våra hälsoflöden kopplas relevant mätutrustning samt validerade frågeformulär. 

ImagineCare arbetar kontinuerligt med att utarbeta nya hälsoflöden för fler sjukdomsgrupper och för att förbättra redan existerande flöden. 

ImagineCare är en CE-märkt medicinteknisk produkt som gör det möjligt att kombinera olika hälsotillstånd i samma gränssnitt och erbjuder därmed individualiserad vård för multi- och kroniskt sjuka patienter. Det går att läsa mer om informationssäkerhet samt vilka mätinstrument som lösningen kan integreras med under ”Mätutrustning och klassificering

Utbildning och implementering

Den kliniska webbapplikationen är utformad så att det ska vara lätt att lära sig och att viktig information är väl synlig och lätt att bearbeta. För att underlätta inlärningen har ImagineCare tagit fram en webbaserad utbildning. ImagineCare bistår kunderna med vårderfaren projektledare för stöd i införandeprocessen, inklusive framtagande av rutiner och processer.

Utveckla vården med hjälp av statistik och fakta

Som en del av lösningen erbjuder ImagineCare även skräddarsydd statistik och analys som kan ligga till grund för beslut och utveckling av vårdarbetet. Analyserna baseras på fakta, trender och mönster från insamlad hälsodata. 

Historiska mätvärden går enkelt att följa upp i appen och i vårdgränssnittet. Vi kan även erbjuda återkoppling på statistik från systemet i form av rapporter som kan hjälpa vårdpersonal att följa upp bland annat:

 • Statistik över anslutna patienterna
 • Statistik per hälso-/vårdcentral
 • Statistik per hälsoflöde
 • Kliniska trender och utfall
 • Patientengagemang

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.