Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020

ImagineCareNyhet

Aktieägarna i Lifecarex AB (publ), org. nr 559081-8356, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

The shareholders of Lifecarex AB are convened to the extraordinary general meeting on Monday the 30th of November at 2 PM. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

1. Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ner
2. Notice to EGM 30 November 2020 Ladda ner
3. Formulär för poströstning Ladda ner
4. Postal voting form Ladda ner
5. Bolagsordning Ladda ner
6. Revisorns yttrande ABL 18.6 Ladda ner
7. Statement from the board / Styrelsens redogörelse Ladda ner
8. Proposed resolution / Lösningsförslag Ladda ner
9. Report on material events Ladda ner

Lifecarex AB har genomfört nyemission om cirka 60 MSEK

ImagineCareNyhet, Press

Styrelsen för Lifecarex AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020, beslutat om och genomfört en nyemission om totalt 231 660 stamaktier och tillförs cirka 60 MSEK. Teckningskursen uppgick till 259 SEK per aktie.

Lifecarex har med sin plattform ImagineCare vunnit de två första kommersiella upphandlingarna för distansmonitorering i Sverige i Region Jämtland Härjedalen och Region Östergötland och ska nu skala upp verksamheten. ImagineCares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där människor med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

– Vår plattform är utvecklad för att stötta personer som bär på kroniska sjukdomar så att de kan känna sig trygga i hemmet och därigenom undvika att akuta situationer uppstår. Vi kopplar ihop enkel och trygg mätning i hemmet med användarvänlig vårdgivarportal och kommunikationsverktyg mot sjukvården, säger Annette Brodin Rampe, VD på Lifecarex

Personer med underliggande sjukdomar utgör en riskgrupp även för Covid-19 och har suttit isolerade i hemmen under en lång tid. Genom ImagineCare kan sjukvården ha direkt kontakt med personen i hemmet och svara på dagliga frågor om patientens mående. På detta sätt får man en trygg och säker uppföljning av vitalparametrar för att tidigt upptäcka eventuella försämringar av allmäntillståndet.

– Vi ser att fler regioner kommer ut med sina upphandlingar och då måste vi rusta oss för att kunna möta den marknad som nu öppnas upp. Nettolikviden från nyemissionen kommer att användas för att accelerera vår tillväxt, avslutar Annette

Extra bolagsstämma den 21 juli 2020 / Extraordinary general meeting on 21 July 2020.

ImagineCareNyhet, Okategoriserade

Aktieägarna i Lifecarex AB kallas till bolagsstämma tisdagen den 21 juli 2020 kl. 10. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm. För vidare information vänligen se kallelsen till bolagsstämman.

The shareholders of Lifecarex AB are convened to the extraordinary general meeting on Tuesday 21 July 2020 at 10 am. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm. For further information, please see the notice of the extraordinary general meeting.

Region Östergötland väljer ImagineCare

ImagineCareNyhet, Press

  • Samarbetet etablerar en ny vårdform i regionen och omfattar 5 000–10 000 personer med kroniska sjukdomar som får tillgång till hemmonitorering. Avtalet löper över 4 år med möjlig förlängning 4 år till.
  • Imaginecares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

Läs hela pressreleasen här!

ImagineCare – en av 24 mest betydelsefulla digitala lösningar i Norden

ImagineCareNyhet

ImagineCare lyfts av Nordens Välfärdscenter som en av de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i Norden.

Publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet. Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg. Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Läs hela publikationen

Annette Brodin Rampe utsedd till ny VD för LifeCareX AB (ImagineCare)

ImagineCareNyhet

Styrelsen har utsett Annette Brodin Rampe som ny VD för LifeCareX AB ägare av produkten ImagineCare. Annette är sedan tidigare ankarinvesterare i LifeCareX och har senast varit VD för Internationella Engelska Skolan. Hon har lång erfarenhet från ledande positioner i internationella företag, senast som VD och Koncernchef för Internationella Engelska Skolan (publ). Innan dess var hon Managing Partner Europe inom Brunswick Group, global rådgivare inom strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser och public affairs. Annette är civilingenjör och startade sin karriär på Exxon Chemical. Annette Brodin Rampe är styrelseordförande i Global Child Forum och styrelseledamot i Ferronordic Machines AB samt i HerCare AB.

“Vi är mycket glada att Annette Brodin Rampe har accepterat erbjudandet om att bli ny vd för LifeCareX. Hon har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer både inom den publika och privata sfären. Annette har därutöver verkat på geografiska marknader som är relevanta för LifeCareX och har visat att hon är en stark ledare för tjänstedrivna organisationer”, säger Jim  Weinstein, ordförande i LifeCareX”.

Sveriges regering har satt som mål att 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. “ImagineCare vill vara med och bidra till att vi når detta mål genom att stödja människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt ha energi att leva livet när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger”, säger Annette Brodin Rampe.

”Kostnaden för sjukvård i Sverige ökar snabbt och kostar redan idag runt 500 miljarder kr/år. För att kunna fortsätta öka kvaliteten i vården och öka kostnadseffektiviteten är vår bedömning att Regionerna kommer att lägga allt större fokus på digitalisering för de patientgrupper som har störst behov av vård som till exempel kroniskt sjuka patienter. Det är exakt här som ImagineCare kommer in”, fortsätter Annette.  

Annette Brodin Rampe tillträder som ny VD omedelbart.