MÄTUTRUSTNING & KLASSIFICERING

Mätinstrument

Genom ImagineCare kan vårdgivaren beställa relevanta mätsensorer åt patienten. Dessa kan antingen levereras till vårdgivarens mottagning eller direkt hem till patienten. Mätsensorerna kopplas via bluetooth till patientapplikationen så att mätdata överförs automatiskt. Idag kan patienten mäta följande hälsoparametrar: puls, blodtryck, viktuppgång i samband med hjärtsvikt, steg, sömn, blodsocker och syremättnad. Det finns även stöd för att manuellt mata in värden för temperatur och andningsfrekvens. Mätinstrumenten kompletteras kontinuerligt i dialog med våra kunder. Nya fabrikat av utrustningar läggs till och nya typer av sensorer tillförs plattformen för att utöka förmågan att monitorera patientens tillstånd.

För personer med långvarig eller kronisk sjukdom är det viktigt att uppföljning inte enbart gäller medicinska parametrar. ImagineCares lösning samlar därför även in hälsodata från validerade skattningsskalor och patientens upplevda livskvalitet.

Klassificeringar och standarder

ImagineCares plattform är från start utvecklad med kvalitet i fokus. Vårt starka fokus på kvalitet framgår även av vårt kvalitetsledningssystem. Vår produkt är för närvarande klassad som MDD klass 1 och vi följer kraven i SOSFS 2008:1. Vi kommer även att certifiera vår produkt enligt MDR, den nya förordningen för medicintekniska produkter. ImagineCare tillämpar dessa standarder:

  • Kvalitet, ISO 13485 (Medical devices – Quality Management Systems)
  • Mjukvaruutveckling, IEC 62304 (Medical device software – Software life cycle processes)
  • Säkerhet, ISO/IEC 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection)
  • Risk, ISO 14971 (Riskhantering för medicintekniska produkter)

Annette Brodin Rampe
Verkställande direktör

Vi vill vara det självklara valet för vården när det gäller egenvårdsstöd i hemmet. ImagineCare har ett inbyggt beslutstöd och kan användas som bas för monitorering av de flesta patientgrupper. ImagineCare möjliggör ”Nära vård”- konceptet och underlättar prioriteringar så att den med störst behov får hjälp först.

.