Region Jämtland Härjedalen
Digitaliserad egenvård för personer med kronisk sjukdom

Pilotprojekt i Region Jämtland/Härjedalen

Under 2018 har vi tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen utarbetat och testat en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. Kolla in filmen nedan som sammanfattar de deltagande personernas tankar och upplevelser av att jobba med digital egenvård, där man tagit hjälp av ImagineCares plattform för att stödja egenvården för personer med kroniska sjukdomar i hemmet.

Regionen ställer om till Nära Vård

En majoritet av sjukvårdens resurser riktas idag till personer med kroniska sjukdomar; deras sjukvård står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Detta beror på att kronisk sjukdom är så vanligt och dessutom ökar i förekomst – det förekommer hos nästan halva befolkningen. Vanligast är kronisk sjukdom bland äldre – upp till 85 procent av svenskarna över 65 år har minst en kronisk sjukdom.

En svensk undersökning har visat att 2/3 – 3/4 av alla patienter i primärvården både vill och kan ta ett ökat ansvar för sin egenvård, men att de också upplever det svårt att göra det i dagens sjukvårdssystem. Samtidigt sker dagens sjukvård ofta enligt principen ”one size fits all” - alla kallas till samma årskontroll oavsett om det behövs eller ej. Primärvården är i stort inte heller uppbyggd för att systematiskt och i första hand underlätta egenvård – organisation och arbetssätt är oftast centrerade till reaktiva sjukvårdsinsatser vid fysiska besök, trots att det idag finns tekniska lösningar som gör det möjligt för patienten att istället utföra samma sjukvårdsinsats som proaktiv egenvård.

Under våren 2017 påbörjades ett arbete i regionen för att utveckla den nära vården genom nya arbetssätt för ökad egenvård med stöd av distansoberoende teknik. Utgångspunkten för arbetet blev att utveckla en ny vårdmodell för personer med långvariga hälsoutmaningar som både kan och vill ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. I detta arbete utvecklades kontakt med ImagineCare som kunde bidra med en teknisk lösning samt kunskaper om vårdmodeller för egenvård samt storskaligt förändringsarbete. En utgångspunkt i arbetet var att utveckla en arbetsmodell som kan stödja omställningen till nära vård och använda sig av agil metodik och kända framgångsfaktorer för att lyckas med omställningsarbetet.

Syftet med projektet

Syftet med pilotprojektet var att utarbeta en vårdmodell med arbetssätt som underlättar egenvården för personer med kronisk sjukdom med hjälp av distansoberoende teknik, initialt för patienter med diagnosen hypertoni, för att sen utöka till att även omfatta andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsvikt, psykisk ohälsa, astma och KOL.

Projektets specifika syften var att:

 • Ge de patienter som kan och vill ta ett ökat ansvar för sin egenvård och hälsa tillgång till digitala verktyg för självmätning och kontakt med sjukvården.
 • Ge sjukvården tillgång till ett arbetsstöd som sorterar inkommande information från egenvården och nyttjar kompetensen på bästa sätt för varje personalkategori.
 • Utforma nya arbetssätt tillsammans med patienter, vårdpersonal och stödjande aktörer.
 • Förbättra upplevelsen och hälsan för patienterna och samtidigt på sikt förebygga onödig
  sjukvårdskonsumtion (ambulanstransporter, akuta sjukhusbesök och inläggningar,
  primärvårdsbesök, provtagningar).
 • Identifiera och lösa systemhinder (regulatoriska/legala, IT, ersättning, organisation).
 • Utveckla kunskap, organisation och processer för att genomföra liknande tester i framtiden
  och kunna öppna upp regionen som testbänk för distansöverbryggande teknik.

Projektresultat

Tack vare goda samarbeten över gränser inom regionen och med externa partners har resultaten från projektet visat att det är möjligt att införa en ny vårdmodell med goda resultat genom nära samarbeten och gemensamma utvecklingsinsatser.

Utvärderingar från projektet visar att patienterna generellt sett var mycket nöjda med vårdmodellen och att hälsovärden som till exempel blodtryck förbättrades ju längre tid patienterna var anslutna, där både andelen för låga och för höga blodtryck minskade över tid. Patienterna fortsatte också i hög grad att använda sig av de digitala verktygen. Inom ramen för pilotprojektet har även ambulanstransporter kunnat undvikas då försämringar i hjärtsvikt har upptäckts i tid och patienten har därmed inom ramen för egenvården kunnat genomföra förebyggande insatser. Personerna har också rapporterat ökad tillgänglighet med den nya vårdmodellen samt förbättrade hälsoåtgärder som fysisk aktivitet och sömn.

Resultaten visade även att personalen var nöjda med att arbeta i den nya vårdmodellen och med de digitala verktygen där de också fick möjlighet att arbeta på helt nya sätt jämfört med tidigare. I utvärderingar angav de vidare att de med hjälp av de nya digitala verktygen kunde stödja fler patienter än med de gamla fysiska arbetssätten.

Andelen farliga blodtryck minskar över tid

Resultaten indikerar att ju längre tid som en användare är ansluten, desto högre andel normala blodtrycksvärden rapporteras, där både andelen låga och höga blodtryck minskar. I projektet samlades över 23.000 blodtryck in under 15 veckor från ca 250 personer. Av dessa:

 • Ökade andelen med normala blodtryck från 30% till 50%.
 • Minskade andelen med höga blodtryck från 5% till ca 0,4%.
 • Minskade andelen med medelhöga blodtryck från 15% till ca 4%.
 • Har 35 % optimerat sin medicinering.

Förebyggande hjärtsviktsvård

Ingen av de personer med hjärtsvikt som varit med i pilotprojektet har behövt besöka akutsjukvården sedan anslutning.

Personanpassat stöd vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland personer med kroniska sjukdomar. Studier har visat att den psykiska ohälsan inte bara försämrar livskvaliteten, utan också det medicinska utfallet. Det gäller vanliga kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, kol och diabetes. Eftersom vi på ImagineCare alltid ser hela människan, är det självklart att också erbjuda personanpassat stöd vid psykisk ohälsa.

Vad säger patienterna?

”...jag tycker att det är kul att kunna titta och följa hur det går med stegen och det känns som att det är något som hjälper mig att förstå hur många små aktiviteter kan bli rätt många steg ändå, att det kanske inte måste vara så enorma grejer man gör...”

87-åriga Eva Dahlström behöver kolla sitt blodtryck med jämna mellanrum. Sen december är det slut med resorna till hälsocentralen för rutinkontroller. Idag tar hon blodtrycket själv, var och när hon vill.
Se inslaget från SVT där Eva berättar mer om sin upplevelse av att mäta sin hälsa hemifrån.

LÄS MER & SE FILMEN

Vad säger vårdpersonalen?

"Med hjälp av det digitala egenvårdsstödet får jag mer tid över för fysisk vård för de personer som verkligen behöver det.”

Den digitala egenvården ska ge färre akutbesök och ambulansutryckningar och målet är att det även ska minska behovet av hyrläkare. Distriktssköterskan Linda kan stödja 50 patienter samtidigt vilket vore otänkbart att hinna med på hälsocentralen. Se inslaget från SVT där Linda beskriver sin upplevelse av att arbeta med digital egenvård i Ragunda.

LÄS MER & SE FILMEN
Är du nyfiken på vår lösning?
Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.
JAG VILL VETA MER
Kunder och Partners